Languange change - CymraegBack to homepage

Yma ym Meithrinfa Dydd Plantos rydym yn ymfalchïo yn y safon uchel ac ansawdd y bwyd a gynigir. Rydym wedi ennill gwobrau gan ein Bwrdd Iechyd Lleol am ein byrbrydau iachus a hefyd gwobr arian gan y Cyngor am y modd y paratoir ein bwyd. Defnyddiwn gynnyrch lleol sy’n cael eu coginio gartref. Mae ein Chef yn meddu ar gymwysterau uchel ac yn brofiadol wrth baratoi i niferoedd mwy. Mae ganddo hefyd dystysgrif mewn glanweithdra bwyd a pharatoi bwyd , fel sydd gan aelodau eraill o’r staff sy’n cynorthwyo o bryd i’w gilydd yn y gegin . Mae ein staff cynnal a chadw yn cynnwys glanhawraig.

Gweinir bwyd sawrus a melys amser cinio ac amser te. 

Nid yw bwydydd babandod yn cynnwys siwgr/halen .
Mae’n bosib gweini diet arbenigol neu lysieuol yn ddyddiol. Mae gan yr holl blant hawl i laeth neu ddŵr yfed. Arbenigedd ein bwydlenni yw eu bod yn canolbwyntio ar ddiet cytbwys ond hefyd yn ateb i’r hyn mae plant yn eu hoffi. Newidir ein bwydlen yn wythnosol i sicrhau amrywiaeth. Mae plentyn sy’n bwyta’n iach yn gwneud person hapus , iach sy’n llawn bywyd.

I fabanod,  rydym yn cynnig y naill neu’r llall o’r bwydlenni , yn dibynnu’n llwyr ar angen eich plentyn a’r cam wrth gyflwyno cynnyrch llaeth , cigoedd a.y.y.b. byddwn yn cyflwyno lympiau yn raddol hefyd. 

Netmums NDNA logo Muidiad logo Muidiad
Day Nurseries Facebook Public Health Wales Discounts with NHS Card Discounts with NHS Card