Languange change - CymraegBack to homepage

Cymuned

Os ydym o ddifrif am yr ansawdd bywyd rydym am gynnig i’n plant a hefyd y byd rydym am iddynt fyw ynddo, rhaid i ni weithredu nawr.

Mae ein penderfyniad i greu busnes sy’n amgylcheddol gynaliadwy yn benderfyniad diffuant ac un rydym yn ei gofleidio’n dwymgalon. Felly mae popeth rydym yn ei wneud yn agored i’w gwestiynu , yn agored i archwiliad ac mor dryloyw ag sy’n bosib. Nid ydym yn gwybod yr atebion i gyd ac mae gennym lwybr hir i’w deithio, ond fe fyddwn o hyd yn gweithredu’n bositif.

Ein bwriad yw uchafu ein cyfraniad i’r gymuned a darganfod ffyrdd i gyrraedd ein hanghenion cyfredol heb unrhyw fygythiad i ddyfodol ein plant .

Rhennir ein hamcanion i ddau gategori

  • Ein cymunedau - drwy fuddsoddi ynddynt yn ariannol a drwy'r amser a fuddsoddwyd mewn elusennau lleol gennym
  • Ein hamgylchedd - drwy leihau gwastraff a defnydd o ynni ac addysgu a hyrwyddo gweithrediadau amgylcheddol positif gyda’n plant

Mae ein taith yn esblygu’n barhaus ac rydym am annog rhieni a phlant i gyfranogi’n weithredol yn hyn. Edrychwch ar ein tudalennau newyddion i weld beth yn union mae hyn yn olygu a sut yr ydym yn ei weithredu. 

 

Netmums NDNA logo Muidiad logo Muidiad
Day Nurseries Facebook Public Health Wales Discounts with NHS Card Discounts with NHS Card