Languange change - CymraegBack to homepage

Pwy Ydym ni

 

Fy enw yw Lowri a fi yw perchennog Plantos. Nol yn 2008, fe brynodd y gwr a finnau y feithrinfa ond mae'n bodoli ers 2004. Mae gan y fethrinfa enw da iawn yn ein hardal.

Fel rhieni tri o blant bach, sy’n gweithio, mae gennym brofiad personol o’r anawsterau sy’n wynebu rhieni wrth geisio darganfod gofal plant o ansawdd da sydd hefyd yn cydymffurfio gydag anghenion bywyd teuluol prysur, Yma yn Plantos, ein bwriad yw cynnig ystod o wasanaethau sy’n cyfuno datblygiad y plentyn gydag anghenion bywyd teuluol o ansawdd.

Ein bwriad yw cynnig tawelwch meddwl i’r rhieni drwy’r gofal plant o’r ansawdd uchaf bosib sy’n annog hwyl, creadigrwydd a dysgu drwy chwarae.

Mae ein diwylliant yn un o wellhad parhaus a datblygiadau newydd. Ein hathroniaeth yw cynnig magwraeth ddwyieithog o oed cynnar sy’n rhoi dechreuad cynnar i blant ac sy’n agor drysau i gyfleoedd cynyddol ymhellach ymlaen mewn bywyd.

Ein tim

Y rhan orau o ddiwrnod y plentyn yw’r rhyngweithio gyda’r staff. Mae ein hymrwymiad i gynnig y gofal plant o’r ansawdd orau angen tîm o’r ansawdd orau.

Mae'r rheolwraig a'r dirprwy yn gweithio yn y feithrinfa ers deng mlynedd.

Mae’r tîm rydym yn ei recriwtio yn cynrychioli ystod eang o sgiliau a phrofiad . Ymhob un o’r swyddi allweddol mae gan y tîm gymwysterau mewn dysgu neu ofal plant ac rydym yn cynnal tîm cymwysedig gydag ratio ymhell dros yr hyn sydd ei angen gan AGGCC - Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Yma yn Plantos, y plant ei hun yw canolbwynt popeth a wneir ac mae hyfforddiant gwell yn creu ffocws plentyn canolog yn y gwasanaethau a gynigir gennym

Does dim rhyfedd felly bod ein staff yn ennill sgoriau uchel yn ein harolygon rheolaidd gan ein cwsmeriaid.

Yn 2013 cyrrhaeddom restr fer NDNA Nursery of the Yar 2013 - roedd hyn yn newyddion gwych.

 

 

 

Netmums NDNA logo Muidiad logo Muidiad
Day Nurseries Facebook Public Health Wales Discounts with NHS Card Discounts with NHS Card